Šta je to detektor laži (poligraf)?

Poligrafi, poznatiji pod imenom detektori laži, predstavljaju instrumente koji snimaju fiziološke reakcije bića tokom iniciranja određenih misli u njima.

Poligrafi, zapravo, predstavljaju kombinaciju nekoliko različitih medicinskih uređaja koji se koriste za nadgledanje promena koje se dešavaju u određenim delovima tela, kao što su npr. ritam otkucaja srca, krvni pritisak, brzina disanja, elektrostatički naboj kože ili njena oznojenost.

Prilikom poligrafskog eksperimenta, na ispitanika se postavlja nekoliko cevi i žičica koje snimaju njegove spontane telesne reakcije. Dva pneumografa (gumene cevi ispunjene vazduhom) se stavljaju na grudi i stomak ispitanika. Kada se grudi ili trbušni mišići prošire, dolazi do premeštanja vazduha u cevi, što je u nekadašnjim analognim poligrafima delovalo na mehove – uređaj sličan harmonici koji se skuplja kada se vazduh u tubi sabije. Ovi mehovi su bili zakačeni za mehaničku polugu koja je pomoću penkala iscrtavala promene u disanju na pokretnom papiru. U današnjim, digitalnim poligrafima, mehovi su zamenjeni pretvaračima koji promene u energije nastale pod dejstvom pomeraja vazduha u tubi prevode u električne signale. Takođe, manžeta za merenje krvnog pritiska se stavlja oko gornjeg dela ruke ispitanika. Kako krv prolazi kroz krvne sudove u ruci, stvara se jedva čujan zvuk, a zvučne promene pritiska pod dejstvom ovog zvuka se prenose na vazduh u cevi pričvršćenoj za manžetu, što se opet pomoću mehova ili pretvarača prevodi u grafik na papiru ili u fluktuacije električne struje. Uz ova dva aparata, i dva galvanometra (uređaja za merenje jačine električne struje) se stavljaju na dva prsta ispitanika, čime se meri provodljivost kože. Kada je koža oznojena, ona provodi struju mnogo bolje nego kada je suva, pa se merenjem provodljivosti kože može znati nivo njene oznojenosti.

poligraf

Na ovaj način posmatranjem ovih promena na koje utiču određene misli i količina uzbuđenosti iskusan posmatrač može pretpostaviti koji odgovori su lažni.

Naravno, poligrafi nikada ne mogu biti u stanju da sa apsolutnom sigurnošću nagoveštavaju istinitost ili neistinitost iskaza ispitivane osobe, oni su ipak često korisni kada su u pitanju snimanja nevoljnih fizičkih reakcija na spominjanje određene teme ili pitanja u razgovoru. Kod nas rezultat poligrafa ne može biti upotrebljen na sudu zbog mogućnosti greške.