Kako tosteri greju sendviče?

Tosteri su po svojoj funkciji veoma bliski sijalicama sa užarenim metalnim vlaknom jer se u oba slučaja koristi električna struja za zagrevanje metalne žice. Međutim, u tosterima se ne nalazi žica od tungstena, jer bi se ona u vazduhu zapalila čim se dovoljno zagreje. Vruća žica u tosterima je napravljena od materijala koji se zove nihrom i predstavlja leguru nikla i hroma. Žica od nihroma ne može da se zapali u vazduhu, pa stoga ona ne mora da bude zatvorena u vakuumirani omot kao što je slučaj sa tungstenskom sijalicom. Međutim, nihrom se topi na znatno nižim temperaturama od tungstena, pa stoga ne sme biti zagrevan iznad temperature usijanja. Od nihroma bi se dobila crvenkasta sijalica slabog sjaja, ali se zato od njega dobijaju odlični elementi za zagrevanje.

toster

Kada postavimo sendvič u toster i povučemo ručku na njemu, radimo tri stvari. Najpre, sabijamo oprugu koja će kasnije izbaciti tost, odnosno vršimo rad na opruzi, a jedan deo ove energije opruga skladišti i kasnije je koristi za lansiranje tosta. Zatim, pokrećemo tok električne struje kroz nihromsko vlakno. Kada poluga dostigne dno svog putovanja, ona zatvara električni prekidač tako da struja može da protiče od jednog terminala zidnog utikača kroz metalno vlakno do drugog terminala utikača. Prolaskom električne struje kroz provodan materijal (odnosno, materijal niskog električnog otpora), elektroni će se u maloj meri sudarati sa atomima rešetke i rasipati svoju energiju u toplotu (odnosno u pojačano vibriranje kristalne rešetke materijala). Kada električna struja prolazi kroz superprovodan materijal, tada se nimalo energije elektrona ne prevodi u toplotu, dok se prolaskom električne struje kroz materijal visokog električnog otpora (odnosno, male provodljivosti), ogroman deo energije elektrona prevodi u zagrevanje materijala, što je i slučaj sa nihromnom žicom. Treća stvar koju radimo sa povlačenjem poluge tostera je aktiviranje termostata koji prekida protok električne struje kada temperatura nihromne žice dostigne određenu veličinu. Naime, termostat se sastoji od bimetalne trake koja je pozicionirana blizu jedne od dve površine tostera koje naležu na sendvič. Bimetalna traka predstavlja senzor temperature koji menja svoj oblik u zavisnosti od temperature. Kako tost postaje topliji i bimetalna traka postaje toplija i stoga se sve više savija. Kada se dovoljno savije, ona pokreće mehanizam koji oslobađa zategnutu oprugu koja se opet podiže naviše zajedno sa tostom, a time i otvara prekidač tako da prestaje tok struje kroz metalno vlakno.

Koliko topao bi trebalo da bude tost pre nego što iskoči iz tostera zavisi od orijentacije bimetalne trake. Kada pomeramo točkić na tosteru kojim definišemo temperaturu tosta, mi zapravo pomeramo ovu bimetalnu traku tako da ona mora da bude više ili manje savijena kako bi aktivirala oprugu.

Najveći deo toplote kojom se zagreva tost, prenosi se od vrućeg bihromnog vlakna do tosta putem infracrvenih talasa, pa stoga topli sendvič ima različit ukus nego što bi bio slučaj da se zagrevao putem kontakta sa vrućom supstancom.