Šta je to Teslin kalem?

Teslin kalem (koji je dobio ime po svom pronalazaču Nikoli Tesli) se često može primetiti u filmovima kao izvor dugačkih i svetlećih iskrica, a u suštini, on predstavlja visoko-frekventni transformator koji radi pri visokom naponu.

Kao i većina transformatora, Teslin kalem poseduje dva odvojena kola – primarno i sekundarno. Primarno kolo se sastoji iz kondenzatora (dve provodne ploče između kojih se nalazi neki izolator) i induktora, povezanih tako da formiraju tzv. rezervoarno kolo. Naime, kondenzator skladišti energiju u svom električnom polju, dok induktor skladišti energiju u svom magnetnom polju. Kada se kondenzator i induktor povežu paralelno, njihova kombinovana energija se kreće napred-nazad od kondenzatora do induktora.

Povezivanjem primarnog Teslinog kalema sa izvorom naelektrisanja dobija se sistem isporučivanja naelektrisanja čija se energija u rezervoarnom kolu kreće napred-nazad. Sekundarno kolo se sastoji od namotaja žice i nekoliko elektroda. Ovi namotaji se nalaze u istom delu prostora koji zauzima induktor primarnog kola. Promenljivo magnetno polje stvara električno polje koje potiskuje naelektrisanje duž sekundarnog kalema, a kada naelektrisanje izađe iz sekundarnog kalema, ono poseduje veoma veliku energiju, što predstavlja visokonaponsko naelektrisanje, koje se akumulira u brojnim elektrodama sekundarnog kalema i međusobno se potiskujući stvara brojne iskrice.

Za razliku od većine kola koja moraju da formiraju zatvorene petlje, Teslin kalem sekundarnog kola to ne mora, pošto je Teslin kalem u svom originalnom obliku proizvodio napon od 10-12 miliona Volti, što je dovoljno da izazove električno pražnjenje u vazduhu (munju) duž četrdesetak metara. Naime, njegove krajnje elektrode odbacuju naelektrisanje u okolni prostor, a mnoge varnice će naći svoj put kroz vazduh ka drugim elektrodama. Pošto se pravac struje elektrona kroz sekundarni kalem stalno menja napred-nazad, Teslin kalem predstavlja visoko-frekventni uređaj čije se naelektrisanje elektroda menja od pozitivnog ka negativnom i obrnuto i po nekoliko miliona puta u sekundi. Ova brza promena naelektrisanja, kao i promenljivo električno i magnetno polje čine Teslin kalem, između ostalog i veoma snažnim emiterom elektromagnetnih talasa.

teslin-kalem