Koja je razlika između mase i težine?

Masa nekog tela nam govori koliko u njemu postoji materije, dok nam njegova težina govori koliko je snažno gravitaciono dejstvo na tu materiju. Masa nekog tela je ista na svim mestima u Kosmosu, dok njegova težina zavisi od jačine gravitacionog polja u kome se ono nalazi.

Masu merimo u kilogramima (kg), dok je jedinica za težinu (sila) njutn (N).

masa-tezina-razlike

Stoga, ukoliko biste se zaputili na Mesec, vaša težina bi postepeno opadala kako biste se udaljavali od Zemlje, a na Mesecu biste opet postali nešto teži, ali i dalje čak 6 puta lakši nego ovde, na Zemlji. Uzrok vaše manje težine na nebeskom telu čija je masa manja od mase Zemlje, leži u zavisnosti gravitacionog privlačenja od mase tela.

S druge strane, vaša masa bi i ovde i na Mesecu bila ista jer biste se i dalje sastojali od iste količine materije. Zamislite da se nalazite u Kosmosu, daleko od bilo kog gravitacionog polja, a sa jednom loptom u rukama. Pustite loptu da pluta sama od sebe ispred vas. Pošto se ne nalazi u gravitacionom polju, lopta nema težinu. Uzmite sada loptu i prodrmajte je napred-nazad. Primetićete da iako lopta ne poseduje težinu, ona i dalje poseduje otpor pri promeni kretanja, tj. inerciju. Masa predstavlja meru inercije tela, a inercija tela ne zavisi od gravitacije.

Svaka dva tela u Kosmosu deluju međusobno privlačnom silom između sebe. Ova sila se naziva gravitacijom, a mera njenog intenziteta težinom.

Masa i težina se u životu i javnosti najčešće zamenjuju, što je sa strane Fizike potpuno pogrešno.