Šta su to tahjoni (tahioni)?

Tahjoni (često zvani i tahioni ili takioni) su teorijski postulirane hipotetske čestice koje putuju brže od svetlosti i imaju imaginarne mase (a time i imaginarne energije), tj. mase jednake proizvodu nekog broja i imaginarne jedinice (kvadratnog korena iz broja minus jedan), pa se stoga kreću putujući unazad kroz vreme.

Dok se u realnom svetu, energija nekog tela povećava sa njegovom brzinom, kod tahjona je to obrnuto. Naime, njihova imaginarna energija opada sa povećanjem brzine, da bi pri beskonačnoj brzini postala jednaka nuli. Tahjon sa beskonačno velikom brzinom više nema energiju, već samo impuls.

Iako postojanje tahjona u vidu čestica koje se prostiru kroz vakuum nije do sada eksperimentalno potvrđeno, oni se smatraju kvazičesticama koje putuju kroz sredinu inverzne atomske naseljenosti, tj. sredinu u kojoj je više atoma u pobuđenom nego u osnovnom stanju, što je npr. slučaj kod nastanka laserskih talasa.

Postoje dva različita tipa efekta putovanja brže od svetlosti, pronađena u kvantnim optičkim eksperimentima, a postojanje kvazičestica tahjona predstavlja treći slučaj te vrste i pojavljuje se kao posledica primene Maksvelovih jednačina elektromagnetnog polja na inverzno naseljenu atomsku sredinu. Kao prvo, pronađeno je da fotoni koji tuneliraju kroz kvantnu barijeru, mogu da putuju brže od svetlosti. Ova pojava je posledica principa neodređenosti, po kome foton ima malu, ali realnu verovatnoću da se pojavi sa druge strane barijere kroz kvantni, tj. tunel efekat, koji je po zakonima klasične fizike nemoguć. Kao drugo, pronađeno je da se dva fotona emitovana iz istog izvora ponašaju na usaglašen način prilikom njihovog pristizanja na dva udaljena interferometra, a ovaj fenomen, koji je posledica čuvenog EPR misaonog eksperimenta, predstavlja jedan vid signala koji putuje brže od brzine svetlosti.