Šta je to Paskalov zakon?

Svaki put kada pritisnete tubu paste za zube kako biste iscedili iz nje malo paste, vi posmatrate Paskalov zakon u akciji.

Ovaj fizički zakon je otkrio Blez Paskal 1652. godine, a on nam kaže da se primenjena promena pritiska na neki zatvoreni, nekompresibilni fluid ravnomerno prenosi kroz sve tačke fluida do zidova suda u kome se on nalazi.

paskalov-zakonDrugim rečima, nekompresibilni fluid prenosi pritisak kroz sebe. Na Paskalovom zkonu se bazira princip rada hidraulične poluge kod koje se primenom pritiska na deo površine jednog klipa, sila transformiše u talas pritiska koji se prenosi kroz hidraulično ulje i ponovo pretvara u silu na drugom, susednom klipu.

Takođe, ukoliko sipate tečnost u neki sud oblika slova U, V ili W, nivo tečnosti će biti isti u svim kracima suda što je takođe posledica Paskalovog zakona, tj. zavisnosti pritiska tečnosti samo od rastojanja od površine, tj. od visine vodenog stuba iznad posmatrane tačke. Tako je pritisak na dnu cevi ispunjene vodom čiji je prečnik oko 2,5 cm i visina oko 15 metara, jednak pritisku vode u jezeru na dubini od 15 metara.

Paskalov zakon je esencijalan i u načinu funkcionisanja izostatskih presa, kod kojih se uzorak koji želimo ispresovati stavlja tako da je sa svih strana okružen uljem. Dejstvom pritiska na ulje, ovaj mehanički pritisak se ravnomerno prenosi do uzorka tako da ga pritiska podjednako u svakoj tački njegove površine.