Šta je to modem?

Modem je uređaj koji se koristi za slanje i primanje digitalnih podataka preko telefonske linije, a reč modem potiče od kombinacije reči modulator (jer modem modulira digitalni signal kako bi ga učinio kompatibilnim sa telefonskom linijom) i demodulator (jer se primljeni signal demodulira kako bi se preveo u digitalni format, razumljiv kompjuteru).

Postoje žični i bežični modem. Žični mogu biti uskopojasni (dial up) i širokopojasni (adsl modemi, kablovski modemi).

Modemi su prvi put počeli da se koriste šezdesetih godina 20.veka radi povezivanja terminala (najčešće samo tastature i monitora) sa kompjuterskom bazom. Kada bi korisnik otkucao neko slovo na terminalu, ASCII kod tog slova bi se preko modema prenosio do kompjutera, odakle bi se slovo vraćalo terminalu i ispisivalo na njegovom ekranu. Modemi su tada radili pri brzini od 300 bita u sekundi (300 bps) što odgovara prenosu od oko 30 slova u sekundi, a što je mnogo brže nego što smo u stanju da kucamo. Ipak. kada su kompjuteri preko svojih modema počeli da se povezuju na zajedničke bulletin ploče, mogli su se prenositi programi i mnogo veće informacije preko kompjutera, pa je brzina modema počela polako da se povećava i to od 1200 bps sredinom osamdesetih, preko 9600 bps početkom devedestih godina, pa sve do današnjih 56 Kbps u slučaju standardnih modema ili čak 52 Mbps kod ADSL++ modema.

Modem od 300 bps predstavlja uređaj koji koristi FSK (Frequency Key Shifting sistem u kome se različiti bitovi predstavljaju različitim tonovima, odnosno različitim zvučnim frekvencijama) za prenos digitalnih informacija preko telefonske žice. Tako, u slučaju veze između terminala i kompjutera, terminal predstavlja bit 0 frekvencijom od 1070 Hz, dok se bit 1 predstavlja sa 1270 Hz. S druge strane, kompjuter koji šalje informaciju terminalu predstavlja 0 kao 2025 Hz, a 1 kao 2225 Hz, a pošto dva modema koji komuniciraju šalju signale na različitim frekvencijama, oni mogu istovremeno slati i primati podatke. Kako bi povećali brzinu modema, njihovi dizajneri se umesto FSK-om koriste PSK-om (Phase Key Shifting) ili QAM-om (Quadrature Amplitude Modulation), čime je moguće ubaciti ogroman broj informacija na običnu telefonsku liniju opsega frekvencija od samo 3 kHz.

Naravno, danas se umesto terminala i terminalskih emulatora koriste ISP-ovi (Internet Service Provider) za povezivanje kompjutera. Umesto slanja pojedinačnih slova, modem prenosi TCP/IP pakete između kompjutera i njegovog ISP-a, a za slanje ovih paketa, modemi se koriste metodom poznatom i kao PPP (Point-to Point Protocol) – kompjuter pravi TCP/IP datagrame i daje ih modemu radi prenosa, a ISP prima svaki datagram i šalje ih na željeno mesto na Internetu.

adsl-modem

ADSL Modem