pH (električni potencijal za vodonikove jone, tj. mera privlačenja protona) predstavlja bezdimenzionalnu veličinu koja se definiše kao negativan logaritam koncentracije slobodnih protona (tj. vodoničnih jona) u datom rastvoru.