Nauka Archive

Koliki je pH vode?

pH (električni potencijal za vodonikove jone, tj. mera privlačenja protona) predstavlja bezdimenzionalnu veličinu koja se definiše kao negativan logaritam koncentracije slobodnih protona (tj. vodoničnih jona) u datom rastvoru.
Read More